Att leda och arbeta i projekt

För att projekt ska vara en effektiv arbetsform krävs det god kompetens i alla led - att beställa projekt, att leda projekt och att implementera goda resultat i ordinarie verksamhet.
Det finns många exempel på att goda projektresultat inte tas till vara i verksamheter och en viss projekttrötthet i organisationer och företag.För att motverka det och bidra till att resultat tas tillvara är det angeläget att kunna beskriva nyttan och effekterna av de projekt som bedrivs. Vertyg för att sätta effektmål och metoder för att utvärdera projekt är viktiga kuskaper för projektledare.

Idag finns det många bra projektledare i Sverige. Däremot är det många chefer som utses till styrgruppsmedlemmar i projekt och inte har tillräckligt kunskap om vad som ligger i den rollen. Detsamma gäller chefer som hamnar i rollen som projektbeställare - här finns många gånger behov att förbättra kompetensen.

Våra projektledarutbildningar är mellan tre och fem dagar långa.

I Visby, Karlskrona och Stockholm arrangerar vi öppna tredagars projektledarutbildningar. Alla övriga uppdrag skräddarsys i samarbete med kunden.

Vi är också med på ett mer övergripande plan och utvecklar projekt som arbetsform. Sedan 2007 har vi genomfört sju intervjuresor till Kina, Indien och nu senast Frankrike för att möta svenska och inhemska projektledare och lära oss mer utifrån andra länders projektkultur.

Projektverktygen kan man ha nytta av även utanför renodlade projekt. Många väljer att arbeta i projektliknande arbetsformer för att strukturera upp ordinarie arbete, skapa ökad tydlighet och arbeta effektivare.
Vi har en lång och gedigen erfarenhet av att själva leda projekt och sedan 1994 utbildar vi projektledare, projektbeställare och projektmedarbetare.
Det går väl inte att ta miste på att vi gillar projekt?