Effektiva förändringsprocesser

Förändringsprocess är en kedja aktiviteter som syftar till att ta en individ, grupp eller organisation från ett tillstånd till ett annat framtida och önskvärt tillstånd. Vi hjälper er att effektivisera förändringsresan.

Förstå och hantera förändring

Alla som genomgår en förändring, vare sig den är önskvärd eller inte, sker inuti oss eller av yttre omständighet, upplevs ofta starka känslor av osäkerhet, oro, stress och brist på kontroll. Känslor som i sin tur kan skapa försvarsmekanismer och trigga irrationella handlingar. Ju större insikt och kännedom om dina och andras reaktionsmönster desto större möjlighet att leda sig själv, och andra. Halv- heldag.

Klimatmätning
Med en klimatmätning kan du i mäta förändringsviljan på arbetsplatsen eller i en grupp. I realtid skapar vi början till åtgärds- och handlingsplaner. Ca 1 dag inkl. konsultation.

Personanalys -Personlig dialektik
Underlättar personlig utveckling, ökad självförståelse samt större accepterande och tillvaratagande av personliga olikheter.
När vi ser var vi befinner oss i olika livslägen kan vi orientera oss i en personlig eller organisatorisk situation. Vi kan medvetet reflektera och därmed påverka vår situation genom aktiva val.
Ex vid livs- och karriärplanering, team- och ledarskapsutveckling samt konflikthantering. 1-2 dagar.

Förändringens fyra rum®
Är en vetenskapligt förankrad teori och metod som ger möjlighet att förstå och driva förändringar, samt uppmuntrar till individuellt och gemensamt ansvarstagande - såväl på individ som på grupp- och organisationsnivå. Vid insatser används olika verktyg beroende på gruppens/arbetsplatsens förändringskultur och mognad.

Svensk forskning är bakgrunden, och att allt förändras vare sig du är med på det eller inte.