Allt bör göras så enkelt som som möjligt, men inte enklare.

Albert Einstein
 

Våra policys och värdegrunder

Värdegrunden är vår övergripande drivkraft och det vi tror på. I våra policys ses värdegrunden mer konkret och innebär tydlighet för dig som kund, dvs hur vi som konsulter jobbar med våra etiska riktlinjer och det miljöansvar vi tar.

Gotlandsakademins värdegrund

Gotlandsakademins grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande.

Gotlandsakademins etiska riktlinjer

Gotlandsakademins grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande. Gotlandsakademins konsulter betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell. Gotlandsakademins konsulter ska skapa realistiska förväntningar hos uppdragsgivaren inför uppdraget. Gotlandsakademins konsulter ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för Gotlandsakademin inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Gotlandsakademins konsulter ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, arbetsplan och ersättningsregler. Gotlandsakademin är mån om att uppdragsgivaren blir nöjd med det vi levererar. Om så inte skulle vara fallet, gör vi allt för kompensera och håller tät dialog med uppdragsgivaren för att reda ut ev problem och leverera enligt beställning. Gotlandsakademin utvärderar sina utbildningar och följer upp kontinuerligt med uppdragsgivaren. Plus och minus tas upp vid konsultmöten i Gotlandsakademin. Gotlandsakademins konsulter verkar för trovärdighet i utförandet av våra tjänster och verkar för långsiktiga relationer. Det vi säger, det gör vi. Som vi lär, så lever vi. Det vi lovar, det håller vi.

Gotlandsakademins miljöpolicy

För oss på Gotlandsakademin är miljön en viktig fråga. Därför deltar vi aktivt i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att hålla skadlig miljöpåverkan till minsta möjliga. Vi ser miljöansvaret som en grundläggande värdering i vårt företag. Denna värdering omsätter vi i aktiva handlingar genom att bl a:

Genomföra och utveckla våra konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.

Genom att hålla oss informerade och löpande ta del av information och kunskap kring miljöfrågor.

Genom att alltid försöka välja bästa transportsätt ur miljöhänseende. Genom att försöka minimera vår användning av energi.

Genom att välja ekologiska varor i största möjliga utsträckning.

Genom att ställa högsta möjliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Genom att nyttja återbruk där det är möjligt.

Genom att källsortera och hantera vårt avfall på bästa möjliga sätt.

Genom att ha som minimikrav att vi alltid ska efterleva gällande lagar, förordningar och rekommendationer inom miljöområdet.