"Det vi säger, det gör vi.
Som vi lär, så lever vi.
Det vi lovar -det håller vi "

Vår policy och värdegrund

Värdegrunden är vår övergripande drivkraft och det vi tror på. I våra policys ses värdegrunden mer konkret och innebär tydlighet för dig som kund, dvs hur vi som konsulter jobbar med våra etiska riktlinjer och det miljöansvar vi tar.
 

Gotlandsakademins värdegrund

Gotlandsakademins grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande.
 

Gotlandsakademins etiska riktlinjer
Gotlandsakademins grundläggande princip är alla människors lika värde, rätt till personlig integritet, ett respektfullt och omsorgsfullt bemötande. Gotlandsakademins konsulter betraktar all information som erhålls i uppdragen som konfidentiell. Gotlandsakademins konsulter ska skapa realistiska förväntningar hos uppdragsgivaren inför uppdraget. Gotlandsakademins konsulter ska i alla avseenden agera professionellt i förbindelser med uppdragsgivare. Konsulten ska handla på ett sådant sätt att anseendet för Gotlandsakademin inte skadas. Konsulten ska endast acceptera sådana uppdrag som han eller hon har kompetens och resurser att utföra. Gotlandsakademins konsulter ska före accepterandet av ett uppdrag i möjligaste mån försäkra sig om att det finns en ömsesidig acceptans av mål, omfattning, arbetsplan och ersättningsregler. Gotlandsakademin är mån om att uppdragsgivaren blir nöjd med det vi levererar. Om så inte skulle vara fallet, gör vi allt för kompensera och håller tät dialog med uppdragsgivaren för att reda ut ev problem och leverera enligt beställning. Gotlandsakademin utvärderar sina utbildningar och följer upp kontinuerligt med uppdragsgivaren. Plus och minus tas upp vid konsultmöten i Gotlandsakademin. Gotlandsakademins konsulter verkar för trovärdighet i utförandet av våra tjänster och verkar för långsiktiga relationer.
 

Gotlandsakademins miljöpolicy

För oss på Gotlandsakademin är miljön en viktig fråga. Därför deltar vi aktivt i arbetet för en varaktig hållbar utveckling genom att hålla skadlig miljöpåverkan till minsta möjliga. Vi ser miljöansvaret som en grundläggande värdering i vårt företag. Denna värdering omsätter vi i aktiva handlingar genom att bl a:

Genomföra och utveckla våra konsulttjänster så att relevanta miljöaspekter i uppdragen alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.

Genom att hålla oss informerade och löpande ta del av information och kunskap kring miljöfrågor.

Genom att alltid försöka välja bästa transportsätt ur miljöhänseende. Genom att försöka minimera vår användning av energi.

Genom att välja ekologiska varor i största möjliga utsträckning.

Genom att ställa högsta möjliga miljökrav vid inköp av varor och tjänster. Genom att nyttja återbruk där det är möjligt.

Genom att källsortera och hantera vårt avfall på bästa möjliga sätt.

Genom att ha som minimikrav att vi alltid ska efterleva gällande lagar, förordningar och rekommendationer inom miljöområdet.


Gotlandsakademins datapolicy
Den 25 maj 2018 började Dataskyddsförordningen att gälla i Sverige och i resten av EU. Den nya lagen kallas också GDPR (General Data Protection Regulation). Den ersätter Personuppgiftslagen (PuL). GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. GDPR innebär att samma regler för hur personuppgifter får hanteras ska gälla i hela EU. Detta för att främja den fria konkurrensen och göra det enklare för företag att expandera och verka i flera EU-länder.
Gotlandsakademin är angelägen om att om att de personuppgifter som samlas in, lagras och hanteras på ett tryggt och säkert sätt i enlighet med dataskyddsförordningen.
I kontakt med kunder lagrar Gotlandsakademin nödvändiga personuppgifter för att kontakten med kunden ska kunna upprätthållas och tjänster levereras. I de fall Gotlandsakademins lagring kräver samtycke bereds kunden möjlighet att lämna det. Uppgifter om samtycke lagras i Gotlandsakademins kundregister och kan när som helst återkallas av kunden.
Vad är personuppgifter?
Med personuppgifter avses all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter) kan kopplas till en fysisk person, t ex namn, bild, mailadress, arbetsplats och organisation.
Vilka uppgifter hanterar Gotlandsakademin?
Mail och namnuppgifter

Gotlandsakademin sparar bara personuppgifter för vissa bestämda ändamålDe personuppgifter som företaget behöver spara är de uppgifter om möjliggör kontakt med kunden och med de individer som deltar i utbildningar. Det är uppgifter om namn och mailadress, telefonnummer samt uppgifter om arbetsplats och organisation som lagras i Gotlandsakademins kundregister.Gotlandsakademin bjuder också regelbundet in till vidareutbildningar, fortbildningsforum samt till kundevent. Personuppgifterna i Gotlandsakademins kundregister används för att bjuda in till och marknadsföra till dessa olika aktiviteter.
Rättslig grund för hantering av personuppgifter i kundregister;
Gotlandsakademin hanterar personuppgifter med stöd i så kallad fullgörande av avtal när personuppgifterna i ett kundregister lagras. När uppgifter om kunder lagras för att bjuda in till fortbildning och kundevent görs det med stöd av så kallad intresseavvägning och med stöd i fullgörande av avtal vid administration i dataskyddsförordningen.
Lagringstid; Personuppgifter lagras upp till 12 månader efter avslutad kundrelation.
Utskick till nyhetsbrev
Gotlandsakademin skickar fyra nyhetsbrev/ år till sina kunder. Personuppgifterna i kundregistret används för dessa utskick. Kunden har möjlighet att avanmäla nyhetsbrevet.
Gotlandsakademins kunder kommunicerar med företaget på flera olika sätt b.la. via vår hemsida, sociala medier eller i mail direkt till oss. Om kunden lämnar sina kontaktuppgifter till Gotlandsakademin lagras personuppgifter som namn, mail och telefonnummer samt information om kundens synpunkt fråga eller ärende.
Rättslig grund för hanteringen:
Gotlandsakademin lagrar kundens frivilligt lämnade personuppgifter för att kunna hantera kundens ärende genom så kallad intresseavvägning i dataskyddsförordningen.
Lagringstid; Kunduppgifterna sparas i upp till 12 månader efter avslutad kundkontakt för att säkra spårbarhet i kommunikation med företaget.
Cookies
Gotlandsakademin använder cookies för att tjänster och funktioner på företagets webbsida ska fungera optimalt. För de som besöker företagets webbsida gotlandsakademin.se samlas information och uppgifter genom att cookies används hos Gotlandsakademin. Cookies underlättar användandet av webbplatsen och gör att sidan laddas snabbt på kundens dator. Vissa cookies krävs för att Gotlandsakademins webbplats, och våra tjänster. Dessa cookies används t.ex. för att stödja flera besökare på webbplatsen och identifiera vad besökaren gör på webbplatsen och följa med under hela besöket.
Cookies används även för att samla statistik om antalet besökare på webbplatsen och för att inhämta information om hur Gotlandsakademins webbplats används och hur den kan förbättras. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår webbplats.
Hemsidans besökare avgör själv genom den egna webbläsarens inställningar huruvida cookies ska sparas i besökarens dator. Besökaren av webbplatsen bereds möjlighet att lämna samtycke till att cookies används.
 Kundens rättigheter
Kunden har enligt dataskyddsförordningen rätt att;
o   Få tillgång till sina personuppgifter – kunden har rätt att få en bekräftelse på om Gotlandsakademin har behandlat personuppgifterna korrekt och genom det också beredas möjlighet att få ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
o   Begära rättelse – kunden har rätt begär och få felaktiga uppgifter rättade
o   Begära att raderas – kunden har rätt att under vissa omständigheter få sina uppgifter borttagna.
o   Invända mot behandling som stödjer sig på företagets berättigade intresse och mot behandling för direktmarknadsföring – kunden har rätt att invända mot hanteringen av personuppgifterna eller att hanteringen begränsas
o   Rätt till dataportabilitet – du kunden har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från Gotlandsakademin till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som kunden själv tillhandahållit Gotlandsakademin.
Lär mer om dataskyddslagstiftningen och kundens dina rättigheter kan du läsa mer här http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32016R0679.
Gotlandsakademin uppmanar sina kunder att ta kontakt för att nyttja sina rättigheter vid behov. Kontakt sker enklast via; info@gotlandsakademin.se. Kunden har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
Gotlandsakademin AB(5565812590) är personuppgiftsansvarig för hanteringen av kundens personuppgifter. Om kunden önskar ytterligare information om hur personuppgifter hanteras, uppmanas kunden att kontakta Gotlandsakademin genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till:
Gotlandsakademin AB
Hamngatan 3
621 57 Visby
Box 1028
I brevet ska kunden uppge uppger namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.
Uppdateringar av informationstexten
Denna informationstext uppdaterades den 22 maj 2018 och kan komma att ändras. Om Gotlandsakademin gör väsentliga ändringar i texten kommer kunden att meddelas senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, genom tjänsten, eller genom att publicera en ny version på företagets webbplats gotlandsakademin.se.